Главная

«Алгоритм Безопасности» - издание для профессионалов

Дата публикации: 2017-10-09 05:10

Ñ Äíåì ïîæàðíîé îõðàíû
Ìû ïîçäðàâëÿåì Âàñ!
Îò ïîæàðà íàäåæíî
Âû çàùèùàåòå íàñ.
Íåò ðàçãóëà ñòèõèè,
Øàíñîâ íåò ó îãíÿ,
Áîéöû ïîæàðíîé îõðàíû,
Íà ñòðàæå, ïîêîé íàø õðàíÿ.